Toegevoegd aan verlanglijstje.
Verwijderd van verlanglijstje.

Toegevoegd aan winkelmandje

Verder winkelen Afrekenen

Algemene voorwaarden

boekhouding@traen-industries.be

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

Algemeen:

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan bij Traen-Industries BV. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

 

 

Bestellingen:

(*) Speciaal bestelde goederen door de klant zijn bindend en kunnen niet worden ingetrokken zonder terugnamekost van 10%.

(*) Speciaal aangemaakte goederen op aanvraag van de klant, worden niet teruggenomen.

 

 

Leveringstermijn:      

De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van de leverancier. Het niet naleven ervan kan geen aanleiding geven tot enig verhaal door de klant en heeft geen recht aan de klant om de verbintenis te ontbinden.

Indien de leverancier ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of ingevolge van overmacht iets uit te voeren of dit te doen binnen de vooropgestelde levertermijnen, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving, een leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige schadevergoeding ten voordele van de klant.

 

 

Levering:

De levering en overdracht van risico’s der goederen wordt geacht plaats te hebben vanaf de kennisgeving aan de klant dat te goederen ter zijner beschikking staan in de magazijnen van de leverancier. Elk transport, ook dit door de leverancier of zijn vervoerder verzorgd, is voor rekening van de klant.

 

 

Gebreken:

Indien de door de leverancier geleverd goederen bij de levering zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant dit op dat ogenblik te laten akteren op de leveringsbon of op het vervoerdocument. Binnen de drie dagen na levering dient de klant de leverancier per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet conformiteit met afschrift van het bewuste document. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard.

 

 

Prijzen:

Alle prijzen zijn exclusief BTW, enkel het subtotaal en de afrekening zijn inclusief BTW.

 

 

Betalingen:

Alle facturen van de leverancier zijn, behoudens anders luidende uitdrukkelijk overeenkomsten, contant betaalbaar op één van de bankrekeningen van de leverancier, zonder disconto, alle rechten en kosten ten laste van de klant.

Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de acht dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn. Bij gebrek aan betaling op de vastgesteld vervaldag van een factuur, worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag heeft de leverancier het recht elke verder levering, bestelling, offerte op te schorten tot betaling van de vervallen facturen.

Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12% per jaar (=1% per maand). Daarenboven zal het bedrag ervan van rechtswege verhoogd worden met 12%, met een minimum van 50€, ten titel van vast overeengekomen schadevergoeding, onverminderd verwijlintresten.

De betalingtermijn is bindend en staat vermeld op de ontvangen factuur door de klant.

 

 

Bestelbon Klant:

Wij verwachten uw bestelbonnummer bij bestelling en ten laatste binnen de 7 dagen na levering, of afhaling in ons magazijn.

Bij het niet ontvangen van uw eventuele bestelbonnummer voor het einde van de maand van de levering zal de factuur opgemaakt worden zonder uw bestelbonnummer. Wij aanvaarden geen teruggestuurde facturen door de klant, met reden geen vermelding van bestelbonnummer. Bij terugzending van de opgemaakte factuur zal een administratiekost van 10€ in rekening gebracht worden ter opmaak van een nieuwe factuur.

 

 

Administratiekosten:

Bij maandelijkse factuurbedragen onder de 15€ inclusief BTW zal een administratiekost van 2,50€ worden aangerekend.

Wij vragen u dan ook om kleine bedragen onder de 15€ Cash & Carry  te betalen om kosten te vermijden.

 

 

Geschillen:

In geval van betwisting tussen partijen op grond van deze overeenkomst zal het geschil worden gebracht enkel en alleen door de Rechtbanken van het arrondissement Brugge.